Privacyverklaring

Privacyverklaring

Download versie: Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tapijt Nodig (KvK nummer: 55562213), Energieweg 2 A, 3133 EB Vlaardingen (www.tapijtnodig.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Tapijt Nodig verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kan Tapijt Nodig een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Tapijt Nodig verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • webshop overeenkomsten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Tapijt Nodig verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Tapijt Nodig gaat een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kan Tapijt Nodig u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor de nieuwsbrief opgeven, Tapijt Nodig stuurt u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee Tapijt Nodig kan volgen hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. Er wordt niets op naam geregistreerd, er wordt alleen algemene informatie gebruikt om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Als u zichzelf afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrief meer van Tapijt Nodig.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door Tapijt Nodig worden verzameld. Tapijt Nodig registreert wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Tapijt Nodig heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Tapijt Nodig haar werk niet doen en kan zij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Tapijt Nodig.

Daarnaast gebruikt Tapijt Nodig uw gegevens om contact op te nemen om bijvoorbeeld; uw order te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Tapijt Nodig verwerkt uw gegevens in een online boekhoudsysteem, dit systeem gebruikt Tapijt Nodig alleen voor de verwerking van onze administratie en ontwikkeling van onze producten en diensten.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om diensten te kunnen leveren en voor nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar Tapijt Nodig gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Webshop

De persoonsgegevens die u verstrekt via de webshop, zullen niet commercieel gebruikt worden.

De webshop is ontwikkeld met behulp van de software van Designpro. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Tapijt Nodig beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld. Designpro heeft toegang tot uw gegevens om de technische ondersteuning te bieden. Designpro zal uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel.

Designpro is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag. Designpro houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Webhosting

Het bedrijf Designpro levert de webhosting- en maildiensten. Designpro kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.  Designpro is verplicht op grond van de overeenkomst die Tapijt Nodig met Designpro gesloten heeft, alle gegevens geheim te houden.

Betaalsysteem 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webshop maakt Tapijt Nodig gebruik van de betaalmethodes van Mollie. Mollie verwerkt uw n.a.w. gegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde beveiliging en geheimhouding is van toepassing en uw gegevens worden in alle gevallen goed beschermd. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

Beoordelingen

Feedback Company verzamelt namens Tapijt Nodig reviews (beoordelingen) welke na goedkeuring op de site worden getoond. De persoonsgegevens die nodig zijn voor deze reviews worden niet opgeslagen via de website van Tapijt Nodig. Via onze site kunt u naar het privacy- en cookiebeleid van www.feedbackcompany.com.

Elke review wordt beoordeeld voordat deze wordt getoond. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de dienstverlening te verbeteren. Het is een mogelijkheid dat Tapijt Nodig besluit contact met u op te nemen naar aanleiding van uw review, indien wij graag een toelichting van u zouden vernemen.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij Tapijt Nodig plaatst, is het de taak van Tapijt Nodig om uw pakket/bestelling bij u te laten bezorgen. Tapijt Nodig maakt gebruik van de diensten van My Parcel of Transmission voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarbij noodzakelijk dat uw n.a.w. gegevens met hen gedeeld worden. My Parcel en Transmission gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. In het geval dat My Parcel of Transmission een derde partij inschakelt (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt My Parcel of Transmission uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking. My Parcel en Transmission zijn verplicht uw privacy te waarborgen.

Bewaren gegevens

Tapijt Nodig zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Bij een sollicitatie zullen persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens verwijderd worden of Tapijt Nodig vraagt toestemming aan u om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Tapijt Nodig maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Tapijt Nodig maakt dan ook gebruik van een uitgebreid SSL-beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons

Tapijt Nodig heeft een aantal social media Buttons op haar website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Tapijt Nodig maakt gebruik van:

 • Facebook
 • Instagram
 • Google +
 • Pinterest

Cookies

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van de website bevatten links naar andere websites. Tapijt Nodig is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Tapijt Nodig vallen. Tapijt Nodig verwijst u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Tapijt Nodig zal in geval van een datalek binnen de website, dit direct melden aan het webdesignbedrijf Designpro. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Designpro zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zal Tapijt Nodig daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven, waarbij Tapijt Nodig zelf de nodige meldingen zal doen.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Tapijt Nodig vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Tapijt Nodig verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact op te nemen via info@tapijtnodig.nl.

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Tapijt Nodig zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Tapijt Nodig maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van haar klanten. Toch is dit niet geheel een automatische besluitvorming, er wordt door Tapijt Nodig besloten of er wel of geen onderzoek gedaan wordt naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Tapijt Nodig ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Tapijt Nodig kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan Tapijt Nodig gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zal Tapijt Nodig niet anders kunnen dan deze gegevens te delen, maar zij zal zich verzetten voor zo ver de wet dat toestaat.

Wijzigingen

Tapijt Nodig behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.tapijtnodig.nl

TapijtNodig.nl logo
TapijtNodig.nl

Klanten reviews

Feedback door échte klanten!

van Manen review

Vriendelijke partij, uitstekend gelegde vloer

Sterke punten
Vriendelijk en goede partij

van Manen
Karin review

Goed en betrouwbaar bedrijf. Werken netjes en accuraat. Twee trappen in 1 dag voorzien van tapijt. Zijn heel erg blij met het resultaat. Aardige mannen.

Sterke punten
Netjes, accuraat, duidelijk in communicatie

Karin
P. Putt review

Fijne samenwerking en mooie prodcuten

Sterke punten
communicatie

P. Putt
J. Kersbergen review

Heldere afspraken en met zorg gelegd.

Sterke punten
Goede communicatie zowel bij de verkoop als tijdens het leggen.

J. Kersbergen
Edith review

Alles goed geregeld, nette vloer.

Sterke punten
Mooie vloer, alles zoals afgesproken!

Edith
Robin review

Goede ervaring met vakkundig personeel.

Sterke punten
Goede service. Klantvriendelijk. Goede kwaliteit.

Robin
Desiree Bodijn review

Erg goed en mooi resultaat!

Sterke punten
Netjes gewerkt en aardige mannen

Desiree Bodijn

Onze soorten tapijt

Direct de opties per keuze in beeld!

Wol
Bekijk alles

v.a. 148,70 per meter

Onze wol artikelen

Bekijk alles

Sisal
Bekijk alles

v.a. 139,70 per meter

Onze sisal artikelen

Bekijk alles

Print
Bekijk alles

v.a. 109,95 per meter

Onze print artikelen

Bekijk alles

Vinyl
Bekijk alles

v.a. 53,10 per meter

Onze vinyl artikelen

Bekijk alles
bekijk%20ons%20aanbod

Bekijk ons aanbod

Filter op merk, kleur, prijs, materiaal of toepassing!

vloerkleed-op-maat

Vloerkleed op maat

Zelf uw vloerkleed samenstellen

Woodford%20Champagne_4

Trap bekleden

Zelf samenstellen

Trotse dealer van de merken

 • Betalen met
 • Visa logo
 • Ideal logo
 • Klarna logo
 • Bancontact logo
 • Sepa logo
 • Tegen 0% rente

© TapijtNodig.nl | Algemene voorwaarden | KvK: 55562213 | Sitemap | Site index